Søknadsfristen er 05. juni

Ved Vestfold Taxisentral AS med stasjonering i Sande er det ledig løyve for motorvogn registrert for inntil 9 personer.

Søknadsskjemaet finnes under avsnittet Drosjeløyve på www.vtfk.no/drosjeløyve  

Søkere skal oppgi hvilken sentral og hvilket stasjoneringssted løyvesøknaden gjelder. Søkere skal sammen med søknaden legge ved all dokumentasjon som er relevant for tildelingen. Dokumentasjon som blir innsendt etter søknadsfristens utløp vil ikke bli vurdert.

 For at søknaden skal bli behandlet, må den være fullstendig og inneholde:

- politiattest (original) – se www.politi/tjenester/politiattest for søknad (elektronisk/post)

- bekreftet kopi av vitnemål for bestått drosjeløyvekurs eller drosjeløyveeksamen ved Statens vegvesen

- kopi av førerkort (begge sider)

- attester fra arbeidsgivere (løyvehavere) med angivelse av stillingsstørrelse og tidsrom

- lønnsoppgaver for tiden det kreves ansiennitet for, samt lønnsslipper for 2020

- attestasjon fra Konkursregisteret i Brønnøysund

- attest for skatt og merverdiavgift fra Skatteetaten/skatteoppkreveren – se www.altinn.no

Politiattest må søkes elektronisk umiddelbart, på grunn av lang behandlingstid. Hvis politiattest ikke er mottatt innen søknadsfristen, skal bekreftelse på søknad om politiattest vedlegges løyvesøknaden.

Den som tildeles løyve, må fremskaffe garantierklæring fra bank eller forsikringsselskap senest én måned etter at tildelingen er endelig.

Søknaden sendes til Vestfold og Telemark fylkeskommune, postboks 2844, 3702 Skien