Ledig drosjeløyve i Sandefjord - søknadsfristen er 05. mars 2020

Ved Vestfold Taxisentral AS med stasjonering i Sandefjord er det ledig løyve for motorvogn registrert for inntil 9 personer.

Dersom flere løyver blir ledige innen søknadsfristens utløp, vil disse bli besatt blant søkerne til dette løyvet.

Søknadsskjemaet finnes på fylkeskommunens hjemmeside under avsnittet Drosjeløyve på www.vtfk.no/drosjeløyve    

Søker skal oppgi hvilken sentral og hvilket stasjoneringssted løyvesøknaden gjelder.  

Søker skal sammen med søknaden legge ved all dokumentasjon som er relevant for tildelingen.  Dokumentasjon som blir innsendt etter søknadsfristens utløp vil ikke bli vurdert.

Slik søker du:

For at søknaden skal bli behandlet, må den være fullstendig og inneholde:

- politiattest (original) – se www.politi/tjenester/politiattest for søknad (elektronisk/post)

- bekreftet kopi av vitnemål for bestått drosjeløyvekurs eller drosjeløyveeksamen ved Statens vegvesen

- kopi av førerkort (begge sider)

- attester fra arbeidsgivere (løyvehavere) med angivelse av stillingsstørrelse og tidsrom

- lønnsoppgaver for tiden det kreves ansiennitet for, samt lønnsslipper for 2019 og 2020

- attestasjon fra Konkursregisteret i Brønnøysund

- attest for skatt og merverdiavgift fra Skatteetaten/skatteoppkreveren – se www.altinn.no

Politiattest må søkes elektronisk umiddelbart, pga lang behandlingstid.

Hvis politiattest ikke er mottatt innen søknadsfristen, skal bekreftelse på søknad om politiattest vedlegges løyvesøknaden.

Den som tildeles løyve, må fremskaffe garantierklæring fra bank eller forsikringsselskap senest én måned etter at tildelingen er endelig.

Søknaden sendes til Vestfold og Telemark fylkeskommune, postboks 2844, 3702 Skien.