er det følgende kriterier som ligger til grunn:

  • Inneha eller tilfredsstille yrkestransportlovens krav for tildeling av løyve for persontransport med motorvogn §4 punkt 2. Løyvehavere med eksisterende løyve må dokumentere at tidligere sentraltilknytting er opphørt
  • Inneha kjøreseddel for persontransport
  • Det kan stilles krav til bestått språktest der det er nødvendig, samt kjennskapsprøve i de områdene VTS har krav til det
  • Førstehjelpskurs er nødvendig for løyvehaver som ønsker tilgang til sentralens kontraktkjøring, og skal utføre kjøreoppdrag selv

Når en søker tilfredsstiller kravene ovenfor prioriteres følgende:

  • Sjåfører som innehar selskapets ID-kort og kjører for Vestfold Taxi på søknadstidspunktet, vil bli foretrukket
  • Sjåfører vil av hensyn til rekrutteringen til yrket, ha prioritet foran eksisterende løyvehavere.
  • Ansiennitet vil bli hensyntatt
  • Søkere uten tidligere klagesaker vil ha prioritet. For sjåfører og løyvehavere som tidligere har kjørt for andre sentraler, vil VTS benytte seg av muligheten til referansesjekk
  • Styret i VTS har uansett mulighet til å tildele etter personlige egenskaper, hvis det er overveiende sannsynlig at det er til det beste for selskapet