Allerede før oppstart ble det klart at Horten Taxi og de fleste av bopelsløyvene, ikke ville benytte selskapets tjenester. Etterhvert trakk også Tønserg Taxi seg ut. Dette, sammen med en del andre problemer i starten, førte til at selskapet de 3 første årene opparbeidet seg, et ikke ubetylig, underskudd. Selskapets styre og eiere tok grep, og fra 01. januar 2001, ble selskapet med fylkeskommunens velsingelse, drosjesentral med rettigheter og pliker ihht. samferdselsloven, med stasjonering i Larvik, Sandefjord, Lardal, Re og Holmestrand. Senere sluttet også drosjene i Sande og Svelvik til.

Horten og Borre Taxi AS har fra mai 2008 kjøpt kundesentertjenester og administrativ- og økonomist bistand av selskapet.

Vestfold Taxisentral AS ervervet i fra 01. januar 2013 samtlige aksjer i Horten og Borre Taxi AS, og 2014 samtlige aksjer i Taxibussen Horten AS.

Siden det i den senere tid har vist seg å være problematisk å rekruttere nye løyvehavere til våre midtre stasjoneringssteder satt VTS drift 2 egne løyver i Svelvik, fra høsten 2016 har VTS også driftet et løyve med stasjonering Kvelde i Larvik Kommune.

Selskapet har utviklet seg til å bli ett solid selskap med god økonomi. Fra en omsetning på 47 millioner og 14 ansatte i 1999, har dette øket til 148 millioner og 44 ansatte per desember 2016.